top of page

Projekty

Projekt pre stavebné povolenie alebo realizačný? Poradíme vám, ktorý je pre vás vhodný. Ak máte záujem o bližšie informácie o projektoch, ozvite sa nám. Prvá konzultácia je na nás. 

Pôdorys 1. NP-zelene2.jpg
 • Aký je rozdiel medzi projektom pre stavebné povolenie a realizačným projektom?

 • Projekt pre stavebné povolenie je spracovaný v rozsahu a podrobnosti vyžadovanej na stavebných úradoch pre posúdenie zámeru stavebníka a vydanie stavebného povolenia. Realizačný projekt je podrobná dokumentácia rozšírená a doplnená o mnohé detailné riešenia a technológie, ktorá sa používa priamo na stavbe.
   

 • Rozsah jednotlivých druhov projektov:
  Projekt pre vydanie stavebného povolenia
  Jednotlivé projekty podľa nasledujúceho zoznamu sú zjednodušené pre potreby stavebného konania – sú to koncepcie daných profesií, pripravené na spracovanie realizačného projektu, prípadne realizáciu odbornou a kvalitnou stavebnou firmou, ktorá si k nim sama vypracuje realizačnú/výrobnú dokumentáciu. Zásadne neodporúčame svojpomocnú realizáciu podľa projektu pre stavebné povolenie.

 • ​Projekt pre realizáciu stavby obsahuje:

  Projekt pre realizáciu stavby je spresnenie a prehĺbenie projektu pre stavebné povolenie. Obsahuje detailné riešenia stavebných a technologických detailov, na základe ktorých je možné realizovať stavbu.

 • Architektonické a stavebné riešenie
  - výkresy v účelnej mierke, spravidla v mierke 1:50 (vytyčovací výkres, výkresy výkopov a základov, výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby podláh, stolárskych, zámočníckych, klampiarskych a iných výrobkov a prefabrikátov)
  - výkaz výmer stavebných prác a dodávok

 • Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie (statika)
  technická správa (technické a konštrukčné riešenie, technologické a montážne postupy, osobitné podmienky na vykonávanie prác)
  podrobný statický výpočet
  - výkresy (výkresy výstuže a tvaru betónových konštrukcií, prehľadné výkresy oceľových a drevených konštrukcií – pohľady, pôdorysy a rezy
  výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov

 • Ostatné projekty profesií v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie podrobne vyriešené a skoordinované

 • Projekt pre vydanie stavebného povolenia obsahuje:

  • Sprievodná správa

  • Súhrnná technická správa

  • Celková situácia stavby

  • Vytyčovacia situácia (pri objektoch rodinných domov sa zvykne spájať s celkovou situáciou)

  • Koordinačná situácia

  • Dokumentácia stavebných objektov

   - Architektonické a stavebné riešenie – pôdorysy, pohľady, rezy
   Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie (statický posudok)
   Zdravotechnika a plynoinštalácia
   Vykurovanie
   Vzduchotechnika
   Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
   Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody
   - Požiarna ochrana stavby
   Posúdenie energetickej bilancie

bottom of page