top of page

Projekty

Projekt pre stavebné povolenie alebo realizačný? Poradíme vám, ktorý je pre vás vhodný. Ak máte záujem o bližšie informácie o projektoch, ozvite sa nám. Prvá konzultácia je na nás. 

Pôdorys 1. NP-zelene2.jpg
  • Aký je rozdiel medzi projektom pre stavebné povolenie a realizačným projektom?

  • Projekt pre stavebné povolenie je spracovaný v rozsahu a podrobnosti vyžadovanej na stavebných úradoch pre posúdenie zámeru stavebníka a vydanie stavebného povolenia. Realizačný projekt je podrobná dokumentácia rozšírená a doplnená o mnohé detailné riešenia a technológie, ktorá sa používa priamo na stavbe.
     

  • Rozsah jednotlivých druhov projektov:
    Projekt pre vydanie stavebného povolenia
    Jednotlivé projekty podľa nasledujúceho zoznamu sú zjednodušené pre potreby stavebného konania – sú to koncepcie daných profesií, pripravené na spracovanie realizačného projektu, prípadne realizáciu odbornou a kvalitnou stavebnou firmou, ktorá si k nim sama vypracuje realizačnú/výrobnú dokumentáciu. Zásadne neodporúčame svojpomocnú realizáciu podľa projektu pre stavebné povolenie.

  • ​Projekt pre realizáciu stavby obsahuje:

    Projekt pre realizáciu stavby je spresnenie a prehĺbenie projektu pre stavebné povolenie. Obsahuje detailné riešenia stavebných a technologických detailov, na základe ktorých je možné realizovať stavbu.

  • Architektonické a stavebné riešenie
    - výkresy v účelnej mierke, spravidla v mierke 1:50 (vytyčovací výkres, výkresy výkopov a základov, výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby podláh, stolárskych, zámočníckych, klampiarskych a iných výrobkov a prefabrikátov)
    - výkaz výmer stavebných prác a dodávok

  • Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie (statika)
    technická správa (technické a konštrukčné riešenie, technologické a montážne postupy, osobitné podmienky na vykonávanie prác)
    podrobný statický výpočet
    - výkresy (výkresy výstuže a tvaru betónových konštrukcií, prehľadné výkresy oceľových a drevených konštrukcií – pohľady, pôdorysy a rezy
    výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov

  • Ostatné projekty profesií v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie podrobne vyriešené a skoordinované

  • Projekt pre vydanie stavebného povolenia obsahuje:

    • Sprievodná správa

    • Súhrnná technická správa

    • Celková situácia stavby

    • Vytyčovacia situácia (pri objektoch rodinných domov sa zvykne spájať s celkovou situáciou)

    • Koordinačná situácia

    • Dokumentácia stavebných objektov

      - Architektonické a stavebné riešenie – pôdorysy, pohľady, rezy
      Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie (statický posudok)
      Zdravotechnika a plynoinštalácia
      Vykurovanie
      Vzduchotechnika
      Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
      Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody
      - Požiarna ochrana stavby
      Posúdenie energetickej bilancie

bottom of page