top of page

OBNOVA a „zdravá architektúra“

Víziou Tornyos architects je ekologická a „zdravá“ architektúra. Okrem rodinných domov, sa venujeme aj návrhom bytových domov, verejných budov a tiež urbanizmu. Obnova budov v duchu udržateľného rozvoja je presne to, čo korešponduje s našou víziou. Aj my by sme boli radi, keby sa staré budovy stali ekologickejšími, modernejšími, kvalitnejšími. Aby sa v nich lepšie dýchalo, učilo, pracovalo, žilo...

 

Obnova administratívnej budovy v Brezne - pôvodný stav, ďalej rekonštrukcia a na záver vizualizácia, ako by mal projekt vyzerať vo finále.


Nároky na znižovanie energetickej náročnosti sú čoraz väčšie. „Uhlíkové ciele“, zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy, ktoré si stanovujú krajiny, sú enormnejšie. V nadväznosti na výstavbu stále ekologickejších budov, stúpajú aj nároky na kvalitné návrhy, a teda aj na „zdravú“ architektúru.

Ide o architektúru, ktorá berie do úvahy stavbu nielen v celom jej procese vzniku, ale aj v celom jej „živote“. Architektúru, ktorá kladie dôraz nielen na investičné, ale takisto na prevádzkové náklady a v neposlednom rade aj na náklady na rekonštrukciu či likvidáciu budovy.

Toto môžeme docieliť jednak pri stavbe nových budov, ale do veľkej miery sa to dá uplatniť aj pri obnovách budov. Aj tu sa dá dobrým posudkom a návrhom docieliť nezanedbateľné zníženie spotreby energií. Školy, škôlky, telocvične, obecné či mestské úrady, kultúrne domy či iné verejné stavby starších ročníkov – dobrý architekt dokáže každej plánovanej obnove vdýchnuť „nový – kvalitnejší život“. A najmä, dokáže budovu pretvoriť na ekologickejší variant s menšími ekonomickými nákladmi.


Typový projekt modernej a technologicky vyspelej škôlky.


 Interiér škôlky je priestorovo veľmi efektívny, škôlka je normovaná na 20 - 40 detí.


Aj Slovensko má programy zamerané na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívania obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Slovenská investičná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila koncom decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú práve na obnovu verejných budov (verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení). Oprávneným žiadateľom môžu byť okrem subjektov štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov, aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie, pokiaľ sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi.

Pri znižovaní energetickej náročnosti budov bude možné prioritne podporiť napríklad zateplenie, výmenu otvorových výplní a modernizáciu systémov technických zariadení budov. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy.

Pomoc na tieto aktivity je možné získať, ak sa zlepší energetická klasifikácia budovy najmenej o jednu energetickú triedu a budova dosiahne plánovanú úsporu primárnej energie minimálne 30 %. Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní pripraviť ambiciózne projekty s čo najvyššou úsporou, 100-percentné pokrytie oprávnených výdavkov získajú len vtedy, ak dosiahnu úsporu primárnej energie 60 % a viac. Ak to bude menej, intenzita podpory bude odzrkadľovať dosahovanú úsporu.


Pri plánovaní a realizácii obnovy verejných budov sú služby architekta veľmi dôležité. A keďže víziou Tornyos Architects je práve ekologická a „zdravá“ architektúra a ochrana životného prostredia, sme pripravení byť súčasťou (nielen) tohto veľkého Programu a pomôcť mestám a obciam správne a efektívne naprojektovať vašu plánovanú obnovu.

 

Ing. arch. Tomáš Tornyos / TORNYOS ARCHITECTS

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentit


bottom of page